Wij taxeren: Percelen, Woningen en Bedrijfspanden.

Onze taxatierapporten worden te goeder trouw, op grond van ervaring en deskundigheid samengesteld.
Een taxatie opdracht kan nodig zijn voor een aankoop, verkoop, financiering, juridische overdracht, boedelscheiding,
kadastrale splitsing, fiscale doeleinden of gewoon om uw vermogenspositie met betrekking tot uw onroerend goed te
bepalen. Het belang van een juiste taxatie is voor de opdrachtgever groot. Immers, bij het nemen van een goede
beslissing vormt de taxatie de basis.

Door het vaststellen van de juiste waarde krijgt u zekerheid voor het bepalen van uw strategie met betrekking
tot uw onroerend goed. Dat geldt ook voor het uit te brengen technische oordeel en de mate van courantheid,
die vanzelfsprekend hiervan onderdeel uitmaken.

De rapportage bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
• de omschrijving van het onroerend goed;
• de omgevingsfactoren;
• de mate van courantheid;
• het bouwkundige en technische oordeel;
• kadastrale informatie en zakelijke rechten;
• waarde oordeel met onderbouwing;
• foto(‘s) van het getaxeerde.

Wij garanderen u dat, na inspectie en opname van het onroerend goed, de rapportage met betrekking tot
woonhuizen en/of percelen binnen 3 werkdagen door ons wordt uitgebracht. Bij opdrachten tot taxatie van
bedrijfsonroerendgoed wordt de rapportage binnen 7 werkdagen uitgebracht.